ม้วนหน้าแปลน (1)

ม้วนเข็มขัด (1)

ม้วนเพลา (1)

ม้วนและดัดแป็ปกลม (1)